Oprócz bezzwrotnych dotacji na własny biznes ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego już za rok będą wypłacane także mikropożyczki dla przyszłych przedsiębiorców. Docelowo mają zastąpić pomoc bezzwrotną.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przygotowało wstępne założenia programu pilotażowego testującego nowy instrument finansowy. Jak ustalił „DGP”, do 2013 roku pozostaną bezzwrotne granty, ale będą przysługiwać tylko osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Pozostali, jeśli będą mieli minimalny kapitał początkowy, będą się mogli ubiegać o mikropożyczki w kwocie do 40 tys. zł. Będą one wypłacane za pośrednictwem funduszy pożyczkowych. Przedsiębiorca w momencie zakładania firmy oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania będzie mógł skorzystać także z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez punkty konsultacyjne.

Pomoc będzie wypłacana na podstawie biznesplanu ocenianego przez fundusz pożyczkowy. Jak informuje MRR, mikropożyczki będą miały oprocentowanie rynkowe (bez pomocy publicznej), to jest 0,5 redyskonta weksli NBP (obecnie 1,875 proc.), a docelowo (po wprowadzeniu odpowiednich zmian w programie pomocowym) będą oprocentowane preferencyjnie. Formą zabezpieczenia pożyczki mają być poręczenia od osób fizycznych o udokumentowanych dochodach, weksel in blanco, poręczenie grupowe, zastaw pod hipotekę lub inne prawnie przyjęte sposoby zabezpieczeń.

Podmioty obecnie szkolące przyszłych przedsiębiorców oraz pośredniczące w wypłacaniu im grantów podkreślają, że wprowadzenie pomocy zwrotnej może wpłynąć korzystnie na rozwój dotowanych przez UE firm.

– To na pewno będą bardziej przemyślane przedsięwzięcia. Dzięki temu zostaną wyeliminowane te osoby, które zakładają firmę tylko po to, żeby otrzymać pieniądze, a nie zamierzają utrzymywać działalności przez dłuższy czas – podkreśla Julia Szamruchiewicz z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Jak zapowiada MRR, pilotaż nowego instrumentu finansowego zostanie w pierwszej kolejności przeprowadzony w województwach, które otrzymają środki z Krajowej Rezerwy Wykonania. Mają na nie szansę tylko te regiony, które najszybciej wdrażały Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Rezerwa zostanie podzielona w pierwszym kwartale 2011 roku. Wprowadzenie nowego instrumentu finansowego będzie wymagało zmian w PO KL.

MRR zapowiada, że od marca do czerwca będą trwały robocze konsultacje z Komisją Europejską. Ostateczna decyzja KE w sprawie zmian w PO KL zostanie wydana pod koniec 2011 roku.