Osób prywatnych, które za unijne środki zamierzają tworzyć nowe miejsca pracy na wsi, nie będzie obowiązywać kryterium wiekowe. Muszą być jedynie pełnoletnie. Obecnie o wsparcie nie mogą się ubiegać, jeśli ukończyły 60 lat.

Propozycja zmiany kryterium wiekowego znalazła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które określa warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Dz.U. z 2008 r. nr 139, poz. 883 z późn. zm.). Pozytywnie oceniają ją doradcy rolniczy.

– Osoby starsze chcą coraz częściej zakładać własną działalność na wsi. Wśród uczestników naszych szkoleń mieliśmy już kilka takich przypadków – mówi Bartosz Zielonacki z firmy Agror.

Ministerstwo Rolnictwa zamierza także poszerzyć wykaz działalności nierolniczych, na których uruchomienie można przeznaczyć dotację UE. Katalog zostanie poszerzony o pozyskiwanie drewna, roboty związane z budową dróg i autostrad oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Zdaniem firm doradczych zwłaszcza ta ostatnia działalność może cieszyć się dużym powodzeniem wśród osób ubiegających się o wsparcie, ponieważ będą mogły na wsi zakładać farmy wiatrowe lub biogazownie.

Zgodnie z projektem także osoby, które skorzystały z doradztwa i szkoleń przygotowujących założenia własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), ale nie otrzymały dotacji, będą mogły ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Obecnie nie mają takiej możliwości, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat wzięły udział w projekcie z PO KL.

– Chcemy ten okres skrócić do roku – mówi Iwona Sikorska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednak na tak duże skrócenie okresu karencji dla osób, które przeszły szkolenia w PO KL, ale nie dostały dotacji, nie zgadza się Komisja Europejska.

Nowe zasady mają obowiązywać w kolejnym naborze wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, który odbędzie się w przyszłym roku.