Kontrakt socjalny jest specjalną formą mobilizowania osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do większej samodzielności życiowej i rodzinnej. Umowa w tej sprawie jest podpisywana między osobą potrzebującą pomocy a pracownikiem socjalnym. Wzór kontraktu określają przepisy.

Wczoraj rozporządzenie w sprawie nowego wzoru kontraktu socjalnego podpisała minister pracy i polityki społecznej. Ma ono wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim ośrodki pomocy społecznej będą stosowały dwa wzory kontraktu. Pierwszy z nich, składający się z części IA i IIA, jest skierowany do osób lub rodzin, u których występuje potrzeba rozwiązania trudnej sytuacji życiowej. Natomiast odrębny kontrakt socjalny, składający się z części IB i IIB, będzie kierowany do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, np. osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia i osób bez kwalifikacji zawodowych. Do podpisania z nimi kontraktu socjalnego potrzebne jest skierowanie z urzędu pracy. W ich przypadku ma on dokładniej diagnozować i określać przyczyny bezrobocia, ograniczenia w znalezieniu pracy, podejmowane wcześniej działania aktywizujące zawodowo, powody ich niepowodzenia oraz cele, które mają być osiągnięte dzięki współpracy z pracownikiem socjalnym.

– Nie wiadomo, czy potrzebne będą dwa kontrakty z jedną rodziną w sytuacji, gdy oprócz problemów z brakiem pracy jest też niewydolna wychowawczo – mówi Jarosław Pietruszewski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach.

Gminy, które posiadają jeszcze druki kontraktów zgodnych z dotychczas obowiązującym wzorem, będą mogły je wykorzystywać nie dłużej niż do 30 czerwca 2011 r.