Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę o charakterze umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (a więc gdy przedmiot prowadzonej działalności pokrywa się z przedmiotem wykonywanej umowy i dla celów podatkowych przychód z tej umowy jest traktowany jako przychód z działalności), podlega ubezpieczeniom wyłącznie z działalności. Wówczas od wynagrodzenia z umowy zlecenia nie powinny być naliczane żadne składki. Zgodnie jednak z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane na podstawie kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wobec tego dla menedżera, który równocześnie ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu menedżerskiego na zarządzanie, w zakresie opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym umowa o zarządzanie powinna być traktowana jako tytuł do ubezpieczeń, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą ma ujęty dość szeroko zakres prowadzonej działalności i oprócz osiągania przychodów na podstawie kontraktu menedżerskiego równocześnie prowadzi działalność w innym zakresie, mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Z uwagi na to, że w analizowanej sytuacji podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia (wypłacane w danym miesiącu wynagrodzenie) jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących, ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tytułu, z którego chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Gdy jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie wybrana działalność gospodarcza, wówczas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia (kontraktu menedżerskiego) mają charakter dobrowolny, a obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 13 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 9 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).