Handel szpitalnymi długami zostanie ograniczony. Ich zbycie będzie możliwe tylko za zgodą podmiotu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, którą przyjął Senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Obecnie zmiana wierzyciela publicznych szpitali nie wymaga zgody organu nadzorczego.

– Obrót wierzytelnościami powoduje dodatkowe koszty dla zakładów opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że zmiana ograniczy to zjawisko, bo organ założycielski będzie wydawać zgodę na zmianę wierzyciela dopiero po zaczerpnięciu opinii dyrektora lub kierownika jednostki i po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej zakładu za rok poprzedni – mówi Michał Okła, senator sprawozdawca noweli.

Przed podjęciem decyzji podmiot, który utworzył szpital, będzie musiał też brać pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Nowelizacja ustawy o ZOZ przewiduje też, że kierownicy szpitali nadal będą musieli przekazywać na podwyżki nie mniej niż 40 proc. kwoty, jaka w ciągu roku trafia do placówki z NFZ. Nowością jest to, że aż 3/4 z tej sumy ma być przeznaczane na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Jeżeli kierownik nie przekaże odpowiedniej kwoty na podwyżki, organ nadzorczy będzie mógł zwolnić go bez wypowiedzenia lub odwołać ze stanowiska. Dodatkowo jeśli nie przekaże środków na wynagrodzenia (w sposób określony w przepisach), będzie podlegał grzywnie. Nadzór nad wypełnieniem obowiązków związanych z wynagrodzeniem ma sprawować podmiot, który założył szpital oraz Państwowa Inspekcja Pracy.