Po zakończeniu przez pracownika urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić go do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od przysługującego przed tym urlopem (art 1864 k.p.).
Głównym obowiązkiem prcodawcy wynikającym z tego przepisu jest zatem dopuszczenie pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. W przypadku gdyby pracodawca nie wypełnił tego obowiązku, pracownik może dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Zgodnie z uchwałą SN z 30 grudnia 1985 r., III PZP 50/85, OSNC 1986/7-8/118) pracodawca nie może odmówić zatrudnienia pracownika po urlopie wychowawczym nawet w przypadku, gdy nie dysponuje on stanowiskiem dotychczasowym, jest to bowiem jego bezwzględny obowiązek.
Jeżeli jednak zatrudnienie powracającego pracownika nie jest możliwe, pracodawca jest obowiązany go zatrudnić na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym przez pracownika kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Istotną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest pojęcie „kwalifikacje zawodowe” na gruncie tego przepisu. Jak wskazano w orzecznictwie, przez kwalifikacje pracownika należy rozumieć kwalifikacje zarówno posiadane przez niego przed udzieleniem urlopu, jak i takie, które uzyskał po powrocie z urlopu wskutek przyuczenia przez pracodawcę do zawodu na stanowisku zaproponowanym mu przez pracodawcę po powrocie z urlopu (wyrok SN z 10 grudnia 1979 r., I PZP 40/79, OSNC 1980/6/111). Co istotne, zatrudnienie pracownika powracającego po urlopie wychowawczym na innym stanowisku nie wymaga złożenia mu przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (wyrok SN z 1 października 1984 r., I PRN 129/84, OSNC 1985/7/93).
Ważne z punktu widzenia interesu pracownika jest również prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia, które będzie mu przysługiwać po powrocie do pracy. Zgodnie z wykładnią przyjętą w orzecznictwie podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem (wyrok SN z 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07, OSNP 2009/5-6/67). W praktyce może to oznaczać, że pracownik powracający po urlopie może otrzymać wynagrodzenie niższe niż przysługujące mu w ostatnim dniu pracy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Co istotne, pracodawca nie spełnia wymogów kodeksu pracy, jeżeli zatrudnia pracownika powracającego po urlopie wychowawczym na stanowisku, dla którego górna granica wynagrodzenia jest niższa niż dla stanowiska poprzednio zajmowanego przez pracownika.