Czy pracownik może oczekiwać wystawienia świadectwa pracy potwierdzającego jego pracę na określonym stanowisku w związku ze zmianą warunków zatrudnienia na podstawie wypowiedzenia zmieniającego?
Przez wypowiedzenie zmieniające należy rozumieć wypowiedzenie warunków pracy i płacy oraz zmianę istotnych postanowień tej umowy, np. stanowiska, rodzaju bądź czasu pracy, miejsca jej wykonywania czy wysokości wynagrodzenia. Jest to instytucja prawa pracy umożliwiająca pracodawcy kształtowanie zatrudnienia według aktualnych potrzeb w sytuacji, gdy nie jest możliwe wypracowanie porozumienia z pracownikiem. Jeżeli pracownik przez połowę okresu wypowiedzenia nie złożył oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę. Jeśli takie oświadczenie złoży, umowa rozwiąże się z upływem normalnego okresu wypowiedzenia.
Wobec powyższego pojawia się wątpliwość, czy jeśli pracownik przed upływem okresu wypowiedzenia złoży wniosek o wydanie świadectwa pracy na dotychczasowym stanowisku (warunkach), to pracodawca powinien mu je wydać. Wniosek o wydanie świadectwa w takiej sytuacji wynikać może np. z chęci uzyskania przez pracownika potwierdzenia, że pracował w zakładzie pracy na określonym stanowisku. Na tak postawione pytanie należy jednak udzielić odpowiedzi odmownej. Pracownik, który nie chce przyjąć warunków pracy, powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie, iż zaproponowanych warunków nie przyjmuje. W takiej sytuacji umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia i w otrzymanym świadectwie pracy pracownik uzyska potwierdzenie pracy na dotychczasowym stanowisku.
Jeżeli pracownik żąda wydania świadectwa pracy po okresie, w którym mógł nie przyjąć zmienionych warunków pracy, to taki wniosek jest również bezpodstawny. Świadectwo pracy wydaje się jedynie w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W tym przypadku umowa, mimo iż zmieniona, trwa nadal. W doktrynie przeważa pogląd, że pracownik nie może się domagać wydania świadectwa pracy nie tylko w czasie trwania umowy o pracę, lecz również w okresie jej wypowiedzenia. Żądanie pracownika należy uznać za przedwczesne, ponieważ w obu przypadkach niezbędne jest uprzednie zakończenie wykonywania pracy.