W razie zawarcia dwóch umów-zleceń z tym samym płatnikiem osoba podlega ubezpieczeniom z jednej umowy, z drugiej są one dobrowolne
Od 1 lutego zatrudniamy zleceniobiorcę. Osoba ta została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dodatkowo od 1 listopada z tą samą osobą zostanie zawarta druga umowa-zlecenie na inny zakres prac. Jakie składki należy opłacać z drugiej umowy, jakie przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe?
Osoba, która równocześnie wykonuje dwie umowy-zlecenia, ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlega z pierwszej wykonywanej umowy, z drugiej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z drugiej umowy-zlecenia, a z pierwszej wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podana zasada ma zastosowanie również w sytuacji, gdy dwie umowy-zlecenia są wykonywane u tego samego płatnika. Oczywiście przedmiotem każdej z tych umów musi być inny zakres prac.
Jeżeli po zawarciu drugiej umowy ubezpieczony nie zmieni tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń i z drugiej umowy nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to z drugiej umowy obowiązkowo będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik składek powinien złożyć formularz ZUS ZZA i z tej drugiej umowy-zlecenia zgłosić go wyłącznie do tego ubezpieczenia.
Jeżeli obydwie umowy zostały zgłoszone do ubezpieczeń z tym samym kodem tytułu do ubezpieczeń (np. 04 11 xx), płatnik za każdy miesiąc ich trwania składa jeden imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, gdzie wykazuje należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone z pierwszej umowy (przy założeniu, że osoba ubezpieczona z tej umowy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), a w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenie z pierwszej umowy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego oraz wynagrodzenie z drugiej umowy.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 9 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).