Pracownik, który wyrządził pracodawcy szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Jeżeli zrobił to nieumyślnie, jego odpowiedzialność jest ograniczona. Dowód wyrządzenia szkody obciąża zatrudniającego. Przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody zmniejsza odpowiedzialność pracownika
Szkodę można wyrządzić z winy umyślnej lub nieumyślnej. W każdym z tych przypadków wina jest jedną z przesłanek odpowiedzialności pracownika. Od rodzaju winy zależy zakres odpowiedzialności, ponieważ tylko przy winie umyślnej pracownik odpowiada za szkodę w pełnej wysokości. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności to:
● istnienie szkody,