Pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy o wypowiedzeniu mu umowy o pracę, może zakwestionować ją przed sądem pracy. Na odwołanie ma on 7 dni od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę o pracę. Niekiedy jednak próbuje on zapobiec utracie miejsca pracy, odmawiając przyjęcia pisma o wypowiedzeniu lub idąc na zwolnienie lekarskie. W obu przypadkach nie jest to skuteczna obrona przed wypowiedzeniem umowy.

Nieodebranie pisma

Czasem reakcją pracownika na wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest odmowa odbioru pisma z wypowiedzeniem lub jego podpisania. Takie zachowanie nie wstrzymuje jednak skutków decyzji pracodawcy. To, czy pracownik pokwituje odbiór pisma, czy też nie albo czy odmówi jego przyjęcia, nie ma znaczenia, jeżeli pracodawca umożliwił mu zapoznanie się z jego treścią.

Kwestia ta nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym podkreśla się, że jeżeli pracownik mógł zapoznać się z treścią pisma, ale tego nie uczynił, jego zachowanie nie ma wpływu na skuteczność dokonanego wypowiedzenia (wyrok z 13 grudnia 1996 r., I PKN 41/96, OSNAPiUS 1997/15, poz. 268). W wyroku z 4 grudnia 1998 r., I PKN 491/98 (OSNAPiUS 2000/2, poz. 47), SN uznał także, że odmowa podjęcia przesyłki zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Jeżeli więc pracownik zamierza takim swoim zachowaniem uniknąć skutków wypowiedzenia umowy o pracę, to trzeba podkreślić, że nie jest to skuteczny sposób. Wręcz przeciwnie, pracownik, pozostając w błędnym przekonaniu, że do wypowiedzenia umowy nie doszło, może się pozbawić możliwości odwołania do sądu pracy. Siedmiodniowy termin przeznaczony na odwołanie biegnie bowiem od momentu, kiedy pismo z wypowiedzeniem do niego dotarło.

Zwolnienie lekarskie

W praktyce zdarza się, że pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę idzie na zwolnienie lekarskie z przeświadczeniem, że do zwolnienia nie dojdzie. Tak jednak nie jest, gdyż jeżeli w dniu dokonania wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obecny w pracy i wykonuje swoje obowiązki, to nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę (uchwała pełnego składu z 11 marca 1993 r., I PZP 68/92; OSNCP 1993/9, poz. 140).

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę, pracownikowi, który przebywa już na zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku wypowiedzenie jest wadliwe, gdyż czas nieobecności z powodu choroby stanowi przesłankę ochrony pracownika. Co jednak istotne, i takie wypowiedzenie doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem oznaczonego okresu, jeżeli pracownik nie odwoła się do sądu pracy w wyznaczonym terminie.

W orzecznictwie SN wyjaśniono, że ze względu na ochronę pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę, nie jest jednak obojętne, czy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w czasie, gdy wykonywał pracę, czy też w dniu, w którym pracy nie świadczył, a jedynie przyniósł do zakładu pracy zwolnienie lekarskie (wyrok z 17 listopada 1997 r. I PKN 366/97; OSNAPiUS 1998/17 poz. 505).

PRZYKŁAD

Wypowiedzenie umowy choremu podwładnemu obecnemu w firmie

Pracownik poczuł się przed pracą źle i udał się do lekarza. Otrzymał zwolnienie lekarskie, ale na polecenie pracodawcy pojawił się w firmie, aby przekazać współpracownikowi niedokończone sprawy.

W takim przypadku należy zauważyć, iż wprawdzie przesłanką ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę jest usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, to jednak nie można przyjąć, że pracownik, który na polecenie pracodawcy pozostał w zakładzie pomimo choroby, aby dokończyć ważne sprawy lub przekazać je innemu pracownikowi, był pozbawiony ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dlatego też w orzecznictwie SN przyjmuje się, że bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji, kiedy mimo stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim niezdolności do pracy pracownik pozostaje w pracy ze względu na niemożność opuszczenia miejsca pracy albo stawia się w nim w celu załatwienia ważnych spraw dla pracodawcy, powinna być oceniona w kontekście art. 45 par. 1 k.p. (wyrok z 26 lutego 2003 r., I PK 69/2002; LexPolonica nr 365476).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 par. 1 pkt 2, art. 41, art. 264 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).