Zdarza się, że osoby, które wracają do firmy z urlopu wychowawczego, są bardzo szybko zwalniane.

– Wtedy mogą w powiatowym urzędzie pracy zarejestrować się jako bezrobotne, pod warunkiem że po utracie zatrudnienia nie podjęły innego albo w inny sposób nie dorabiają – mówi Wiesława Napiórkowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Podkreśla, że z reguły będą miały prawo do zasiłku. Stanie się tak dlatego, bo urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Co więcej, z reguły trwa dłużej niż ten staż, który zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Oznacza to, że zainteresowany, żeby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, przez taki okres musiał pracować za co najmniej płacę minimalną, od której przedsiębiorca odprowadzał składkę na Fundusz Pracy (wyjątkiem jest m.in. właśnie urlop wychowawczy). Tymczasem zgodnie z kodeksem pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

– Jednak także osoba po wychowawczym, podobnie jak każdy inny bezrobotny, nie otrzyma zasiłku, jeśli odrzuci propozycję urzędu pracy, który przedstawi jej odpowiednią ofertę pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych – mówi Wiesława Napiórkowska.

Bezrobotny, jeśli odmówi aktywizacji, straci swój status, a ten jest warunkiem uzyskania prawa do zasiłku.

Zainteresowany nie otrzyma zasiłku także wtedy, gdy był na krótkim urlopie wychowawczym i po utracie pracy długo zwlekał z zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Na przykład zarejestrował się po ośmiu miesiącach po zakończeniu urlopu trwającego dziesięć miesięcy i zwolnieniu z pracy.

– Taka osoba nie będzie mogła ubiegać się o zasiłek, bo nie pracowała (wlicza się także okres urlopu wychowawczego) 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotna w urzędzie pracy – mówi Marlena Gajek z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.