TEZA

Powołanie odrębnego podmiotu uczestniczącego w ściśle określony sposób w procedurze przyznawania nagród dla nauczycieli musi mieć podstawę prawną.

STAN FAKTYCZNY

Uchwałą nr LI/236/2010 Rada Gminy Szaflary ustaliła kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W rozdziale III załącznika do uchwały radni wprowadzili regulację, w ramach której postanowili, że wniosek o nagrodę wójta gminy będzie podlegał rozpatrzeniu przez komisję nagród powołaną przez wójta. W dalszej części załącznika rada gminy określiła skład komisji oraz zasady jej funkcjonowania. Zgodnie z przyjętymi postanowieniami w jej skład mieliby wchodzić z prawem głosu, oprócz pracowników samorządowych, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru przyjęta przez radę gminy uchwała zawiera uchybienia, które w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny i tym samym uzasadniają stwierdzenie jej nieważności. Przede wszystkim postanowienia uchwały w sposób istotny wykraczają poza kompetencje przypisane organom gminy w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z art. 33 ustawy wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, a sam zaś jest jego kierownikiem. Równocześnie wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Dodatkowo kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Kwestionowany przez organ nadzoru punkt uchwały zobowiązuje wójta do powołania określonej komisji, zajmującej się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli. Zdaniem wojewody powołanie odrębnego podmiotu, uczestniczącego w procedurze przyznawania nagród dla nauczycieli musi mieć podstawę w przepisach. Nie jest nim art. 49 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674). Równocześnie żaden inny przepis nie upoważnia organu stanowiącego gminy do nakładania na organ wykonawczy tej jednostki obowiązku powołania komisji uczestniczącej w procedurze przyznawania nagród dla nauczycieli. W sprawach przyznawania nagród przez wójta właściwy jest wyłącznie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że organ stanowiący gminy nie jest uprawniony do wkraczania w kompetencje burmistrza dotyczące wykonywania przez niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu. Taka sytuacja mogłaby nastąpić w przypadku wydawania przez radę w drodze uchwały poleceń związanych z wykonywaniem określonych zadań wynikających z członkostwa w komisji.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 9 września 2010 r., nr WN.II.0911-102-10