Dochód uzyskany przez rodzica, na podstawie którego gmina ustala prawo do zasiłku na dzieci, będzie dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których osoba go otrzymywała.
Resort pracy przygotował nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmienia ona głównie przepisy związane z kontrolą wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz ustalaniem sytuacji dochodowej rodziny i sprawdzaniem, czy spełnia ona kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku na dzieci. Resort pracy precyzuje w projekcie, że do dochodu rodziny zaliczane będą przychody wskazane w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Należy do nich m.in. dochód ze sprzedaży nieruchomości i papierów wartościowych. Z kolei z katalogu dochodów, które liczą się do kryterium dochodowego, wyłączone zostały stypendia naukowe przyznawane dzieciom i studentom, ale zmiana ta nie obejmuje stypendiów socjalnych.
Kolejne zmiany są spowodowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. (sygn. akt P 45/08), który dotyczył tzw. dochodu utraconego. Resort proponuje, aby w przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nie uwzględniać dochodu utraconego. Natomiast w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, dzielić ten dochód przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany, o ile osoba ta będzie go dalej otrzymywać w momencie składania wniosku. Gdy dochód jest uzyskany po roku bazowym, to dochód członka rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty.
– Pozwoli to na faktyczne wyliczenie dochodu, bo będzie on dzielony przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty, a nie przez liczbę miesięcy w roku – mówi Anna Koska z Urzędu Miasta w Opolu.
Projekt wprowadza zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego, aby zapobiegać jego fikcyjnemu pobieraniu. Gmina będzie mogła przeprowadzić wywiad z opiekunem osoby niepełnosprawnej, aby sprawdzić, czy taka osobista opieka jest rzeczywiście sprawowana.
– Jest to potrzebne rozwiązanie, ale dobrze gdyby resort jednocześnie określił wzór wywiadu – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku.
Świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzyma też osoba, która sama ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności oraz jeżeli jeden z członków rodziny jest już uprawniony do świadczenia.