Kwota ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej (poza roboczą) stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Firma, która wymaga od swoich pracowników noszenia ustalonej odzieży służbowej, od wartości tych ubrań nie potrąca składek na ubezpieczenia. Jest jednak zobowiązana do obliczenia i odprowadzenia składek od wypłacanych im świadczeń za pranie takiej odzieży.
Z podstawy wymiaru składek wyłączona jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. Ponadto nie wlicza się do tej podstawy m.in. ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego. Wyłączenie powyższe ma zastosowanie do odzieży roboczej przydzielanej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Tak wynika z par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Pracownicy mogą też otrzymywać odzież służbową na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ubiór są wyłączone z podstawy wymiaru składek na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 10 powołanego rozporządzenia. Z podstawy wymiaru składek nie jest natomiast wyłączony ekwiwalent za pranie takiego ubioru służbowego. Tym samym należności te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne.
PODSTAWA PRAWNA
Par. 2 ust. 1 pkt 6 i 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).