Zatrudniony górnik prawo do emerytury pomostowej uzyska w maju 2011 r. Składki za niego za cały okres wykonywania prac górniczych przypadający od 1 stycznia 2010 r. będzie trzeba więc opłacić odpowiednio (w zależności od statusu zakładu pracy) do 5, 10 lub 15 czerwca 2011 r.

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy mają obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

● urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

● wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (chodzi o prace wymienione w załączniku nr 1 i 2 do tej ustawy).

Wykonywanie wspomnianych prac przez określony czas uprawnia do uzyskania emerytury pomostowej. Świadczenie to mogą jednak uzyskać również osoby wykonujące prace górnicze, o których mowa w art. 50c ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Są to m.in. prace: na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, pod ziemią w kopalniach węgla, rud i kruszców czy pod ziemią przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń węgla, rud i kruszców.

Ze względu na to, że wykonywanie prac górniczych uprawnia do uzyskania emerytury pomostowej, płatnicy składek zatrudniający górników zobowiązani zostali również do opłacenia za nich składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W odróżnieniu jednak od opłacania składek na FEP za pracowników wykonujących pracę wymienioną w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych (gdzie składki na FEP opłacane są co miesiąc) składki za górników muszą zostać opłacone jednorazowo po uzyskaniu przez pracownika prawa do emerytury pomostowej. Pracodawca powinien wówczas opłacić składki na FEP za cały okres wykonywania przed danego pracownika prac górniczych, który miał miejsce po 31 grudnia 2009 r.

Termin na opłacenie składek na FEP za pracownika, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania prac górniczych, należy liczyć od miesiąca, w którym ZUS ustalił prawo do tego świadczenia i powiadomił o tym fakcie płatnika składek.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 11, 35 i 57 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656).