Do 15 grudnia rady naukowe czy wydziałowe mogą zgłaszać do resortu nauki wnioski o przyznanie naukowcom nagród.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego co roku przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Jej wysokość wyniesie do 15-krotności minimalnej miesięcznej stawki pensji zasadniczej profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Obecnie wynosi ono 3830 zł. Zatem naukowiec otrzyma do 57 450 zł.
Tak wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 września 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U. nr 179, poz. 1204). Weszło w życie 1 października z ustawami reformującymi naukę. Minister może przyznać nagrodę za badania podstawowe (czyli te, które nie mają zastosowania w praktyce), na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz na rzecz gospodarki. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki oraz prezes i komitety Polskiej Akademii Nauk (PAN). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony do resortu nauki do 15 grudnia. Do wniosku należy dołączyć m.in. opis przebiegu kariery naukowej kandydata, wykaz najważniejszych publikacji naukowych, opinię wnioskującego o nagrodę