Kadrowa wręczyła pracownikowi wypowiedzenie. Pracownik odmówił jego podpisania. W pozwie złożonym do sądu wskazał on, że otrzymał jedynie ustne wypowiedzenie. Pracodawca przedstawił notatkę służbową kadrowej z opisem zdarzenia. Sąd dał wiarę notatce i zeznaniom kadrowej. Pracodawca postanowił, że wypowiedzenia będą odtąd wręczać dwie osoby.

Kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy nie regulują kwestii wręczania wypowiedzenia. Przewidują jedynie, że konieczna jest forma pisemna albo zawierająca podpis elektroniczny (w żadnym razie zwykły e-mail). W takiej sytuacji dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. Warunkiem jest jednak brak sprzeczności z zasadami prawa pracy. W prawie pracy powszechnie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego tzw. oświadczeń woli (art. 60 i nast. k.c.). Takim oświadczeniem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jest to oświadczenie jednostronne. Oznacza to, że do jego skuteczności wystarcza jedynie złożenie go przez jedną stronę. Nie jest zatem potrzebny podpis czy akceptacja pracownika (inaczej jest przy porozumieniu stron, które jest oświadczeniem dwustronnym). Oświadczenie to musi jednak być złożone skutecznie. Wypowiedzenie umowy o pracę jest złożone wówczas, gdy doszło do adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią wypowiedzenia. Ten moment jest bardzo istotny, gdyż rozpoczyna się początek biegu okresu wypowiedzenia. Datą złożenia wypowiedzenia nie jest zatem data wskazana w piśmie skierowanym do pracownika. Warto zauważyć, że nie jest wymagane, aby adresat zapoznał się z treścią oświadczenia. Wystarczy jedynie, że ma taką możliwość. I że jest ona rzeczywista.

Potwierdzenie odbioru wypowiedzenia przez pracownika nie jest więc niezbędne. Pracownik może odmówić przyjęcia wypowiedzenia, ale nie wpływa to na skuteczność doręczenia, jeżeli miał możliwość zapoznania się z wypowiedzeniem. Powyższe dotyczy także wypowiedzenia zmieniającego.

PRZYKŁAD

Wypowiedzenie jest skuteczne mimo niezapoznania się z nim

Dwaj przedstawiciele firmy wezwali pracownika celem wręczenia mu wypowiedzenia. Podczas rozmowy pracownik zorientował się, że otrzyma wypowiedzenie, i zdenerwowany wyszedł bez przeczytania pisma. Miał jednak możliwość zapoznania się z wypowiedzeniem, z której nie skorzystał. Wypowiedzenie zostało skutecznie złożone.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).