Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi w celu wykonywania pracy w innej firmie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze w macierzystej firmie.
Pracownik otrzymał u dotychczasowego pracodawcy urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy w innej spółce. Okres tego urlopu bezpłatnego zostanie mu zaliczony do stażu pracy u dotychczasowego pracodawcy z chwilą jego powrotu do firmy.
Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Dla czasowego przejścia pracownika do innego pracodawcy potrzebne jest porozumienie (umowa), w którym uczestniczą trzy podmioty: pracodawca dotychczasowy, nowy oraz pracownik.
Nowy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oznaczonym czasie określonej liczby pracowników zatrudnionych u dotychczasowego (macierzystego) pracodawcy. Na tej podstawie w dotychczasowej firmie podwładnemu udzielany jest urlop bezpłatny.
Okres tego urlopu bezpłatnego przyznanego pracownikowi w celu wykonywania pracy w innej firmie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego (macierzystego) pracodawcy. Okres korzystania z tego urlopu wydłuża zatem tzw. zakładowy staż pracy pracownika. Ma to wpływ na takie uprawnienia, jak długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczacych pracownika (tzw. zwolnienia grupowe) czy odprawy pośmiertnej.
Uprawnienie do wliczenia pracownikowi korzystającemu z takiego urlopu bezpłatnego do stażu pracy u macierzystego pracodawcy okresu, w którym „był on wypożyczony” innemu pracodawcy, następuje jednak dopiero z chwilą powrotu pracownika do pracy u dotychczasowego pracodawcy. Dopiero zatem od dnia powrotu do pracy u dotychczasowego pracodawcy pracownik będzie traktowany tak, jakby nieprzerwanie u tego pracodawcy pracował. Jest to zatem stworzenie fikcji prawnej ciągłego (nieprzerwanego) zatrudnienia pracownika u macierzystego pracodawcy.
Podstawa prawna
Art. 1741 par. 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).