Zasiłek chorobowy

W Polsce przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni opłacania składek chorobowych. Otrzymuje zasiłek za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, łącznie przez 182 dni w kwocie odpowiadającej 80 proc., a w szpitalu 70 proc. podstawy naliczenia składek.

W niektórych państwach (na przykład w Holandii i na Litwie) przedsiębiorcy mają prawo do zasiłku chorobowego, ale dopiero po dodatkowym opłaceniu składek chorobowych. Nie są one obowiązkowe. Różne też bywają okresy, na jakie przyznaje się zasiłek. Przykładowo w Wielkiej Brytanii zasiłek przysługuje przez 13 tygodni choroby i niezdolności do pracy z opcją przedłużenia przy spełnieniu specjalnych warunków. W Szwecji natomiast powszechnie uznawanej za państwo socjalne w okresie 450 dni można pozostawać na zasiłku aż 364 dni.

Wysokość zasiłków chorobowych może też być uzależniona od wieku uprawnionego. Na przykład w Wielkiej Brytanii zasiłek dla osób poniżej 26. roku życia wynosi mniej więcej 52 funty tygodniowo, dla osób powyżej 65 lat mniej więcej 45 funtów tygodniowo. Może też różnić się w zależności od statusu rodzinnego – np. w Belgii przedsiębiorca utrzymujący członków rodziny otrzymuje 48 euro dziennie, osoba samotna 37 euro dziennie, a przedsiębiorca pozostający w związku nieformalnym 30 euro na dzień.

W Szwecji zasiłek stanowi 80 proc. dochodów, pod warunkiem że nie przekracza on 318 000 koron szwedzkich.

Emerytura

Przedsiębiorca opłacający składki emerytalne w państwie unijnym może otrzymać emeryturę z tego państwa. W Belgii po roku opłacania składek emerytalnych od rocznego dochodu w wysokości 12 000 euro wyniesie ona około 584,92 euro na rok (osoba samotna) bądź 731,14 euro na rok (dla przedsiębiorcy będącego głową rodziny). Oczywiście po ukończeniu wieku emerytalnego.

– Po pięciu latach opłacania składek osoba samotna uzyska emeryturę roczną w wysokości około 2924,6 euro, a przedsiębiorca będący głową rodziny około 3655,7 euro rocznie – mówi Krystian Rakoniewski.

W Wielkiej Brytanii po 5 latach prowadzenia działalności i opłacania składek do brytyjskiego systemu, przedsiębiorca uzyska prawo do 5/30 podstawowej emerytury brytyjskiej, co daje mniej więcej 97,65 funta miesięcznie. W Holandii osoby między 15. a 65. rokiem życia nieprzerwanie opłacające składki do systemu holenderskiego corocznie nabywają prawo do 2 proc. docelowej emerytury. Osoba pozostająca w związku małżeńskim uzyska w ten sposób prawo do emerytury w wysokości 73,58 euro miesięcznie, natomiast 882,90 euro na rok.

Przedsiębiorcy należący do starego systemu powinni pamiętać, że okres opłacania składek w państwie unijnym jest uwzględniany przez ZUS przy wyliczaniu ich emerytury. Ten okres nie ma znaczenia dla osób, które są w nowym systemie. Jest on jednak ważny dla wszystkich ubezpieczonych ubiegających się o emeryturę minimalną. Zagraniczne okresy ubezpieczenia są doliczane do polskich okresów przy ustalaniu emerytury minimalnej. Warunkiem jej uzyskania przez kobietę jest pozostawanie przez nią 20 lat w ubezpieczeniu, a przez mężczyznę 25 lat.

Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w UE

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie działalności w innym państwie unijnym, będzie płacił składki w tym państwie. Tak wynika z rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004. Wtedy musi brać pod uwagę koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które będzie musiał w nim ponieść.

ZUS uwzględni jednak okres ich opłacania przy wyliczaniu świadczeń w Polsce. Stanie się tak na przykład przy wyliczaniu emerytury czy renty. Tak samo postąpi zagraniczny organ rentowy – też uwzględni przy wyliczaniu świadczeń polskie okresy ubezpieczenia.