Osoba od dwóch miesięcy pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Jest to jej jedyne źródło dochodów. Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać jej informacje o wysokości odprowadzonych składek.

Zleceniodawca jako płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS, za zleceniobiorcę, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie w właściwym dla rozliczenia i opłacenia składek imienny raport miesięczny ZUS RCA. Raport wskazuje też podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składkę.

Dane zawarte w przekazanym do ZUS raporcie ZUS RCA płatnik zobowiązany jest przekazać też ubezpieczonemu. Informacje zawarte w raportach płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą – w formie dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji. Informacja ta może mieć zarówno postać raportu ZUS RMUA, jak również inną pisemną. Zawsze jednak oprócz danych wykazanych w raporcie ZUS RCA powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Ubezpieczony, który uważa, że dane przekazane mu w informacji, są niezgodne ze stanem faktycznym może zgłosić na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji. O fakcie tym ubezpieczony powinien poinformować ZUS. Jeżeli płatnik nie uwzględni reklamacji w terminie miesiąca od daty jej złożenia, na wniosek ubezpieczonego, ZUS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wyda decyzję.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 8, 8a i 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).