Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która obowiązuje od 1 sierpnia, zobowiązuje samorządy do zgłaszania do wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa dla osób doświadczających przemocy. Na tej podstawie wojewoda stworzy rejestr miejsc, gdzie mogą one szukać pomocy.

Resort pracy wyjaśnia, że w rejestrze powinny się znaleźć dane adresowe i telefoniczne, godziny otwarcia oraz krótki opis pomocy, jakiej jednostka udziela, np. prowadzi zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy, zapewnia im schronienie. Dodaje, że gminy oraz powiaty powinny zgłaszać nie tylko odrębne jednostki pomocy społecznej zajmujące się tym zadaniem, do których należą głównie: specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla małoletnich matek i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej.

W rejestrze powinny się znaleźć też dane, np. ośrodka pomocy społecznej, który w ramach swoich zadań prowadzi punkt konsultacyjny lub zapewnia poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, z którego mogą korzystać ofiary przemocy. W takim przypadku przy informacji w rejestrze powinna się znaleźć adnotacja, że poradnictwo dla ofiar przemocy jest realizowane dodatkowo w ramach zadań tego ośrodka.

– Taka interpretacja jest potrzebna, bo z przepisów ustawy bezpośrednio nie wynika, że do rejestru trzeba zgłaszać nie tylko instytucje zajmujące się wyłącznie przemocą w rodzinie – mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Ponadto samorządy muszą też przekazać wojewodzie informacje o placówkach oferujących miejsca noclegowe. Ten drugi rejestr jest potrzebny, bo zgodnie z nowymi przepisami prokurator lub sąd, który wydał sprawcy przemocy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z ofiarami mieszkania, ma obowiązek na jego wniosek wskazać miejsca noclegowe. Jak tłumaczy resort pracy, do takich placówek należą te, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej, np. noclegownie, domy dla bezdomnych, schroniska. To ich dane adresowe powinny znaleźć się w rejestrze.

Obydwa rejestry będą co roku aktualizowane i ogłaszane przez wojewodę nie później niż do 30 czerwca w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej.

132,7 tys. osób było ofiarami przemocy w rodzinie w 2009 roku