Czy w sytuacji, gdy pracownikowi regularnie przyznawano premię uznaniową, pracodawca musi uznać, że nastąpiło nabycie przez pracownika prawa do tej premii jako stałego składnika wynagrodzenia?
Regulacje co do premii przyjmowane w umowach o pracę bądź regulaminach wynagradzania zawierają często błędne bądź nieprecyzyjne postanowienia. Nagminne jest m.in. określanie jako premii świadczenia, które w zamyśle pracodawcy ma być jedynie wyjątkową gratyfikacją, przyznawaną według jego subiektywnej oceny. Takie świadczenie ma charakter nagrody i tak powinno być określane. W praktyce jednak przyjęło się mówić o premii „regulaminowej” i „uznaniowej”. Wypłata tej pierwszej powinna być związana ze spełnieniem z góry określonych i obiektywnie weryfikowalnych kryteriów. Przyznanie tej drugiej zależne jest od woli pracodawcy. Problem pojawia się, gdy premia określana jako uznaniowa zaczyna być wypłacana stale, stając się praktycznie regularnym składnikiem wynagrodzenia. Powstaje pytanie, jaki jest wtedy jej rzeczywisty charakter, czy nadal jest to premia (w ścisłym tego słowa znaczeniu, regulaminowa) czy też nagroda (nazywana premią uznaniową). W orzecznictwie SN wskazywano na kryteria tego rozróżnienia, takie jak źródło pokrycia świadczeń według zasady – premia z funduszu płac, nagroda z innych funduszów, czy nazwa świadczenia. Decydujące jest jednak, czy odpowiednie akty prawne (umowa o pracę) przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane (podlegające weryfikacji) przesłanki nabycia prawa do świadczenia lub przesłanki prowadzące do jego pozbawienia albo obniżenia – w takim przypadku mamy do czynienia z premią, której pracownik może dochodzić od pracodawcy, wykazując spełnienie przesłanek nabycia prawa – czy też nabycie prawa do świadczenia zależy wyłącznie od decyzji (uznania) pracodawcy. Wskazane stanowisko odnosi się także do przesłanek uznawanych często przez pracodawców właśnie za uznaniowe, jak np. nienaganna praca i szczególne w niej osiągnięcia, jakość pracy oraz stopień przydatności pracownika dla pracodawcy. Jeśli więc przyznawanie premii „uznaniowej” będzie można powiązać z ogólnymi nawet kryteriami oraz stanie się to stałą praktyką pracodawcy, zmieni to istotnie zamierzony pierwotnie charakter tego świadczenia.