Pracownik porzucił pracę. Po kilku dniach jego nieusprawiedliwionej nieobecności pracodawca wysłał pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i jako datę zwolnienia wskazał 15 września. Następnie otrzymał pocztową zwrotkę, z której wynika, że zwalniany pracownik nie odebrał pisma, a upływ drugiego awizowania nastąpił 29 września. Umowa o pracę rozwiązała się więc 29 września 2010 r.

Data zwolnienia dyscyplinarnego przesyłanego drogą listowną wynika z zastosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie pracy, gdyż kwestie te nie są uregulowane przepisami prawa pracy. Rozwiązując w ten sposób umowę, pracodawca składa bowiem oświadczenie woli. W tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę nastąpi, gdy oświadczenie to dotrze do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Skuteczność doręczenia

Jeżeli pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, np. kadrowa, wręcza pismo o zwolnieniu dyscyplinarnym, umowa rozwiązuje się w tym samym dniu. Potwierdzenie odbioru pisma przez pracownika czy jego podpis nie są potrzebne. Jeżeli więc pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia, umowa i tak rozwiąże się natychmiastowo. Jednakże dla celów dowodowych, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia na drogę sądową, warto mieć świadków, że doszło do wręczenia pracownikowi takiego pisma. Natomiast w przypadku wysłania pisma listem poleconym, dniem rozwiązania umowy będzie data odebrania pisma przez pracownika lub dorosłego domownika albo data wyrażenia przez niego odmowy odebrania pisma, albo upływ terminu drugiego awizowania. Pismo należy wysłać specjalnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Datą rozwiązania umowy o pracę będzie wówczas dzień doręczenia listu pracownikowi lub dorosłemu domownikowi. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia listu, dniem rozwiązania umowy o pracę będzie dzień złożenia przez pracownika takiego oświadczenia listonoszowi.