Studenta, który nie może być ubezpieczony jako członek rodziny, nie jest pracownikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Dzięki temu ma prawo do świadczeń z NFZ
Aby móc korzystać z bezpłatnego leczenia, trzeba być ubezpieczonym w NFZ. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych student jest traktowany jako osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, niezależnie od rodzaju uczelni (publiczna czy prywatna) i systemu studiów (stacjonarne czy niestacjonarne), na które uczęszcza. Student może być ubezpieczony jako członek rodziny, jako pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą albo przez uczelnię.

Status członka rodziny

Zwykle studenci są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny (jeśli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, np. nie są pracownikami) przez jednego z rodziców.
Student może być zgłoszony przez rodzica jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie, w którym się kształci, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia. Nie ma ograniczenia wieku, tylko gdy posiada on orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zatem gdy osoba studiuje po ukończeniu 26. roku życia (oprócz osoby niepełnosprawnej), nie ma prawa do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Wówczas student na wniosek rodzica powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Gdy jednak student pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia zdrowotnego może być zgłoszony albo przez rodziców, albo przez współmałżonka mającego tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez małżonka nie obowiązuje warunek dotyczący wieku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy student może się leczyć bezpłatnie.W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej porad:- Studentkę po ukończeniu 26 lat może ubezpieczyć małżonek- Po ukończeniu 26 lat zleceniobiorca ma własny tytuł ubezpieczenia- Karta EKUZ będzie ważna również w semestrze letnim