– Niektórzy bezrobotni są zaskoczeni, kiedy dowiedzą się, że mimo iż spełniają warunki do otrzymania zasiłku, nie otrzymają go od razu po zarejestrowaniu – mówi Barbara Tulińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Z tzw. ustawy zatrudnieniowej wynika, że sposób rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika jest bardzo ważny dla ustalenia, od kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Szybko, po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania, nabędą prawo do zasiłku ci, którym pracodawca wypowiedział umowę lub którzy rozwiązali ją za porozumieniem stron. Ale tylko takim, które było spowodowane upadłością, likwidacją pracodawcy, zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także zmianą miejsca zamieszkania pracownika.

Prawo do zasiłku po 7 dniach od zarejestrowania ma także zatrudniony, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika.

W razie innego rozwiązania umowy pracownik musi czekać kilka miesięcy na pierwszy zasiłek. Po 90 dniach od rejestracji otrzyma zasiłek, jeśli to on wypowiedział umowę albo rozwiązał ją za porozumieniem (ale niespowodowanym wymienionymi wyżej przyczynami). Po 180 dniach otrzyma zasiłek, jeśli pracodawca rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia.