Dziekan wydziału może usunąć studenta ze studiów, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Żadne inne okoliczności, nawet wskazane w regulaminie, nie dają szkole prawa do podjęcia takiej decyzji
Decyzje o skreśleniu studenta z listy powinny być podejmowane w ostateczności. Z analizy orzeczeń sądów administracyjnych, a także z doświadczeń studentów, wynika jednak, że szkoły wyższe dość często to robią. Jeśli bowiem osoba usunięta z uczelni chce ponownie zostać studentem, zwykle musi wnieść dodatkową opłatę. Jej wysokość zależnie od uczelni i kierunku wynosi od 300 do 4000 zł. Dlatego też warto wiedzieć, kto i kiedy może skreślić z listy studentów, a także jak odwołać się od takiej decyzji.

Kiedy skreślenie

Sytuacje, które upoważniają władze uczelni do skreślenia osoby z listy studentów, są określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, czyli np. dziekan, podejmuje taką decyzję w stosunku do studentów w przypadku:
● niepodjęcia studiów,
● rezygnacji ze studiów,
● niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
● ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy w razie:
● stwierdzenia braku postępów w nauce,
● nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
● niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można skreślić studenta z listy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz następujące porady:

- Termin złożenia indeksu powinien być wyraźnie wskazany
- Przyczyna skreślenia z listy studentów musi być zgodna z ustawą
- Przeniesienie na inną uczelnię tylko przy posiadaniu statusu studenta
- Skreślenie z listy studentów konsekwencją niezaliczenia sesji