EDUKACJA - Studenci uczelni publicznych i niepublicznych już od pierwszego roku studiów mają prawo ubiegać się o stypendium socjalne. Po pierwszym roku mogą zdobyć stypendium za wyniki w nauce
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów każda uczelnia ustala w regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Ogólne zasady określa jednak ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.). Uczelniane regulaminy nie mogą wprowadzać dodatkowych, pozaustawowych przesłanek udzielania świadczeń.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
Na jakie stypendia oraz zapomogi mogą liczyć studenciOd czego zależy prawo do stypendium socjalnegoCzy prawo do stypendium naukowego zależy tylko od średniejCzy można zakwestionować termin składania wniosków o stypendium
Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy student może dostać stypendium