Pacjent musi wskazać osobę, która ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej po jego śmierci. Jeżeli tego nie zrobi, rodzina nie będzie mogła się z nią zapoznać.
Taki stan rzeczy to efekt obowiązujących przepisów. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta stwierdza jasno, że po śmierci chorego prawo wglądu w jego dokumentację medyczną ma tylko osoba upoważniona przez niego za życia (niekoniecznie musi to być członek rodziny). Jeżeli pacjent nie wskazał żadnej uprawnionej do tego osoby, członkowie rodziny oraz inni bliscy są tego prawa pozbawieni.
W takiej sytuacji zgodę na dostęp do dokumentacji zmarłego może wyrazić tylko prokurator lub sąd.