"Jest to zapis, który pozbawia prawa do świadczeń pielęgnacyjnych osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi żyjącymi w związku małżeńskim, potrzebującymi opieki osoby trzeciej" - tłumaczyła Anna Bańkowska (Lewica), przedstawiając w środę na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podkreśliła, że obecnie obowiązujący zapis pozbawiony jest logiki, gdyż rozwód małżonków i dalsze życie we wspólnym gospodarstwie domowym dają prawo do świadczeń pielęgnacyjnych i eliminują ten ustawowy warunek.

Autorzy projektu proponują dodanie zapisu umożliwiającego uprawnienie do świadczeń osobom sprawującym opiekę i rezygnującym z pracy zarobkowej, jeżeli opieka sprawowana jest nad osobami wymagającymi opieki żyjącymi w związku małżeńskim.

Zdaniem wiceministra pracy i polityki społecznej Marka Buciora proponowana zmiana jest uzasadniona, resort ma jednak pewne wątpliwości co do projektu proponowanego przez Lewicę. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego znacznie wzrosła - w końcu minionego półrocza było ich 108 tys., szacuje się, że w przyszłym roku będzie 134 tys. uprawnionych. Bucior zaznaczył, że nie wiadomo, ilu osób dotyczyłaby proponowana zmiana, ale MPiPS nie zgadza się z wyliczeniem kosztów przedstawionym w projekcie - ok. 50 tys. zł w skali roku. "Szacujemy, że koszt byłby znacznie większy, zważywszy, że jest ok. 66 tys. małżeństw z osobą niepełnosprawną" - mówił Bucior.

Zwrócił też uwagę, że brakuje instrumentów kontroli nad tym, kto pobiera świadczenie i czy rzeczywiście sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną. Jak poinformował, w MPiPS trwają prace nad racjonalizacją przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. "Na pewnym etapie się te dwa projekty zetkną" - zapowiedział.

Projekt został skierowany do dalszych prac w podkomisji.

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie nie przysługuje m.in. w sytuacjach, gdy osoba sprawująca opiekę ma prawo do emerytury, renty lub zasiłku, a także, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.