Zakłady pracy chronionej, które ucierpiały wskutek powodzi, będą się mogły ubiegać o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na usunięcie jej skutków. Mogą je przeznaczyć m.in. na naprawę uszkodzonych maszyn i prace budowlane
Minister pracy i polityki społecznej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. Teraz zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Projekt rozporządzenia zakładał, że wejdzie ono w życie w dniu ogłoszenia.
– Szkoda, że pracodawcy osób niepełnosprawnych, którzy ucierpieli wskutek powodzi, musieli czekać dwa miesiące na wydanie przepisów umożliwiających ubieganie się o pomoc z PFRON – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom powodzi, która umożliwiła wydanie rozporządzenia, weszła bowiem w życie już 9 lipca 2010 r. Wtedy zaczęło obowiązywać także rozporządzenie w sprawie pożyczek na pensje dla pracodawców dotkniętych powodzią. Prezes POPON podkreśla jednak, że nowe przepisy zawierają dobre rozwiązania dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Uzyskane z PFRON środki mogą oni przeznaczyć m.in. na zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych, naprawę uszkodzonych maszyn i urządzeń oraz prace budowlane i remontowe zniszczonych budynków. Zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy będą musieli złożyć wniosek do PFRON i zawrzeć z funduszem umowę o udzielenie pomocy. Z kolei sami niepełnosprawni zyskają prawo do ubiegania się m.in. o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi. Osoby te również będą musiały złożyć w tej sprawie wniosek do oddziału PFRON.
To nie koniec zmian w prawie ważnych dla osób niepełnosprawnych. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu rozpoczną się prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma ona uratować PFRON przed grożącą mu niewypłacalnością z powodu znaczącego wzrostu wydatków na dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych. Zmiany będą jednak dotkliwe dla pracodawców, bo zakładają m.in. obniżenie pomocy za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz rezygnację z dofinansowania pensji niepełnosprawnych mających prawo do emerytury. Projekt ma poparcie rządu.
– Zmiany te przyniosą oszczędności, ale na pewno spowodują spadek zainteresowania pracą niepełnosprawnych. W trudnej sytuacji finansowej PFRON powinien otrzymać pomoc z budżetu – uważa Jan Zając.