W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi z przyczyn go niedotyczących należy mu się odprawa z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy dotyczy to też członków zarządu spółki?
Ogólna zasada dotycząca prawa pracownika do odprawy ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i tylko, gdy wypowiedzenie umowy jest dokonywane wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. W praktyce jest to likwidacja stanowiska pracy lub redukcja etatów, a więc przyczyny organizacyjne lub ekonomiczne Czy przy odwołaniu członków zarządu stosuje się powyższe zasady? Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2 lutego 2010 r. (II PK 184/09, M.P.Pr. 2010/7/372) odwołanym członkom zarządu będącym pracownikami również może należeć się odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych.
Często powodem odwołania członka z zarządu spółki nie jest restrukturyzacja lub zmiany organizacyjne, a raczej utrata zaufania, nienależyte wykonywanie obowiązków lub działanie na szkodę spółki. Pomimo istnienia tych przyczyn nie są one zwykle wskazywane w uchwale wspólników lub rady nadzorczej odwołującej członka zarządu z funkcji. Z dokumentów korporacyjnych wynikać więc będzie, że odwołanie z funkcji nastąpiło bez żadnej przyczyny.
Z kolei sam fakt odwołania członka zarządu z pełnionej funkcji jest wystarczającą przyczyną do wypowiedzenia mu umowy o pracę, jeśli umowa ta była zawarta na stanowisko członka zarządu. Wypowiedzenie umowy o pracę, w której wyłączną przyczyną jest odwołanie członka zarządu z funkcji korporacyjnej, implikuje konieczność wypłaty temu pracownikowi odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych. Nadal ma to zastosowanie jedynie do spółek, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jeśli jednak wypowiedzenie umowy będzie spowodowane również innymi przyczynami leżącymi po stronie pracownika, np. utratą zaufania, wówczas nie będzie mu przysługiwała odprawa. Warto taką przyczynę wpisać do wypowiedzenia umowy o pracę. W przeciwnym razie ciężar udowodnienia, że istniały inne poza odwołaniem przyczyny zwolnienia pracownika, będzie spoczywał na pracodawcy.
not. MJ