Jednym z zadań własnych gmin jest utrzymanie szkół i przedszkoli. Koszty funkcjonowania szkolnictwa gminnego stanowią znaczą część budżetów gmin. Nie zawsze mają one środki finansowe na budowę nowych i rozbudowę istniejących placówek. Możliwość skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego daje gminom niepowtarzalną szansę na rozbudowę i modernizację infrastruktury szkolnej oraz przedszkolnej. Działania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji przewidują zazwyczaj budowę nowych, rozbudowę bądź modernizację (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych, takich jak przedszkola i szkoły, jak również modernizację przyszkolnej infrastruktury pomocniczej, takiej jak biblioteki, świetlice czy przyszkolna infrastruktura sportowa (sale gimnastyczne, baseny, boiska sportowe, hale sportowe). Możliwy jest również zakup niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów. Gminy mogą realizować tego typu inwestycje samodzielnie bądź wspólnie, jeżeli towarzyszą temu inne inwestycje wysoko kapitałowe i takie z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Niestety w tym roku konkursów zaplanowanych do zrealizowania pozostało niewiele. Większość województw (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) nie uwzględniła w harmonogramach konkursów na rok 2010 działań związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej. W województwie podlaskim w obszarze Działania 6.1 „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji” nabór przeprowadzony został w marcu. Władze województw wielkopolskiego oraz opolskiego realizują tego typu projekty, jednakże nie w trybie konkursowym, ale indywidualnym. Jedynie gminy należące do województwa kujawsko-pomorskiego mogą jeszcze występować o środki unijne na wspomniane wyżej cele. W sierpniu w ramach wymienionego działania ogłoszone zostały dwa konkursy dofinansowujące infrastrukturę edukacyjną oraz wyposażenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne. Maksymalne dofinansowanie sięga 65 proc. (chociaż w innych województwach poziom dofinansowania wynosi najczęściej 85 proc.). Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln zł, natomiast dla wniosków o dofinansowanie zakładających wyposażenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne kwota ta wynosi 300 tys. zł. Termin składania wniosków upływa z dniem 2 listopada 2010 roku. Infrastrukturę szkolną i przedszkolną można dofinansować także z innych programów, które nie są skierowane bezpośrednio do szkół. Jeśli szkoła ma siedzibę na terenie rewitalizowanych obiektów miejskich, to można jej remont sfinansować z programu rewitalizacji miast. Jeśli szkoła czy przedszkole wymagają termomodernizacji, zmiany sposobu ogrzewania, to ten zakres inwestycji możemy sfinansować z programów dofinansowujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Budując halę sportową, jeśli nazwiemy ją halą widowiskową, dofinansowanie uzyskamy z programów wspierających turystykę czy kulturę. Zakup komputerów do bibliotek i świetlic możemy sfinansować z programu Innowacyjna Gospodarka, działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclution.

Robert Golba, firma doradcza Empirio