Gminy w roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy mogą się ubiegać o unijne środki na zorganizowanie w klasach I-III szkół podstawowych zindywidualizowanego nauczania. Przewiduje je nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która obowiązuje od roku. Unijne środki zostaną przekazane gminom w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub wybitnie uzdolnionych szkoły otrzymają w latach 2010 – 2013 ponad 600 mln zł. Te pieniądze mogą przeznaczyć m.in. na przygotowanie szkoły na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

Środki na wniosek

Decyzje o czasie rozpoczęcia wdrażania programu w każdym z regionów podejmują marszałkowie województw. W roku szkolnym 2010/2011 program rozpoczął się w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W pozostałych gminy będą się mogły ubiegać o dodatkowe środki dopiero za rok.

Gminy i powiaty o unijne środki w ramach tego programu nie muszą startować w konkursie. Jako tzw. beneficjent systemowy są jednak zobowiązane do napisania poprawnego wniosku o dofinansowanie. Gmina musi złożyć jeden wspólny wniosek dla wszystkich prowadzonych przez siebie placówek, które chce włączyć do projektu. Liczba placówek objętych wnioskiem musi wynosić co najmniej 70 proc. wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu. Narzędziem służącym do przygotowania wniosku o dofinansowanie jest Generator Wniosków Aplikacyjnych (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl). Dokumentem pomocnym przy pisaniu wniosku są tzw. zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Wykaz potrzeb

Ubiegając się o dofinansowanie, gmina jest zobowiązana do oszacowania łącznych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Potrzeby te wykazuje w formularzu zgłoszenia do projektu. Jest on załącznikiem do zasad opublikowanych na stronie MEN. Pojedyncza szkoła może dostać na realizację całego projektu nie mniej niż 30 tys. zł. Dofinansowanie można otrzymać na zorganizowanie zajęć dodatkowych, a w szczególności na zajęcia:

● dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

● dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

● logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

● socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.