Pracodawca wypłacający swoim pracownikom nagrody jubileuszowe nie płaci od nich składek na ubezpieczenia. Zwolnione od składek są nagrody jubileuszowe, które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
Firma z okazji 10. rocznicy działalności wypłaca wszystkim osobom pracującym od jej początku nagrody w wysokości 1000 zł. Od tej nagrody pracodawca jest zobowiązany naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku wypłacania pracownikom nagród jubileuszowych. Prawo do takiej nagrody przysługuje wyłącznie na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych obowiązujących w danej firmie. Nie ma również definicji nagrody jubileuszowej.

Z tytułu jubileuszu

W praktyce należy uznać, że nagrodą jubileuszową jest świadczenie uzależnione od stażu pracy pracownika. Wynika to pośrednio z art. 773 k.p., gdzie wskazano, przy ustalaniu świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, że mogą oni otrzymywać, oprócz wynagrodzenia, świadczenia związane z pracą, uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej.
Zwolnienie dotyczy więc wyłącznie nagrody związanej z jubileuszem pracownika, tzn. jego stażem pracy. Nagrody wypłacane pracownikom przez pracodawcę w związku z jubileuszem zakładu pracy nie są zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnienie innych nagród

Do podstawy wymiaru nie wlicza się również nagród jubileuszowych wypłacanych w sytuacji, gdy:
● pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody z uwagi na fakt, że w okresie 5-letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie były uwzględnione przy ustalaniu prawa do nagrody,
● nagroda wypłacana jest w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę, a rozwiązanie umowy następuje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa,
● nagroda przysługuje w przemyśle wydobywczym członkom drużyn ratowniczych (z wyjątkiem specjalistów) bez względu na częstotliwość faktycznej ich wypłaty,
● nagroda jubileuszowa wypłacana jest częściej niż co 5 lat ze względu na to, że pracownik nabył prawo do nagrody wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród. Musi być jednak spełniony warunek, że zarówno nowe, jak i poprzednie regulacje przewidywały przyznawanie nagrody nie częściej niż co 5 lat oraz pracodawca zmieniając je, nie działał w kierunku ominięcia przepisów dotyczących nagród jubileuszowych w celu wypłacenia należności zwolnionych od składek,
● nagrody wypłacane są, gdy do osiągnięcia kolejnego 5-lecia uprawniającego do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, a pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne,
● pracodawca dokonuje wypłat rekompensujących likwidację nagród jubileuszowych (niezależnie od nazwy świadczenia, a więc zarówno rekompensaty odszkodowania, jak i nagrody jubileuszowe), które nastąpiły w związku ze zmianą układu zbiorowego pracy, likwidującego nagrody jubileuszowe przysługujące dotychczas (do czasu likwidacji) nie częściej niż co 5 lat.
PRZYKŁAD
Nagroda z tytułu przejścia pracownika na emeryturę
Z dniem 30 września została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem w związku z przejściem pracownika na emeryturę. W dniu rozwiązania umowy o pracę pracodawca wypłacił mu nagrodę jubileuszową z tytułu 40-lecia pracy, mimo że 5-letni okres od nabycia prawa do wcześniejszej wypłaconej nagrody upłynie dopiero w maju 2011 r. Wypłacona nagroda jest zwolniona od składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).