Zasiłek szkolny otrzyma uczeń, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu np. z powodu śmierci rodzica. Może otrzymać jednorazowo do 455 zł.
Uczeń w trudnej sytuacji materialnej, która jest skutkiem zdarzenia losowego, może ubiegać się o przyznanie zasiłku szkolnego. Do zdarzeń tych zalicza się m.in. śmierć rodzica, chorobę w rodzinie, włamanie, pożar, zalanie mieszkania czy klęskę żywiołową. Katalog tych zdarzeń jest otwarty i można zaliczyć do niego te sytuacje, które pogarszają stan materialny ucznia. Z uwagi na jego funkcję (doraźnej pomocy w sytuacji losowej) wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia takiego losowego przypadku.
– Wniosek można otrzymać w szkole, tu też rodzic lub uczeń otrzyma pomoc przy jego wypełnieniu – mów Renata Barsznica-Kalinowska, pedagog w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Takie rozwiązanie daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, pełnoletni uczniowie oraz dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły musi zaopiniować wniosek o zasiłek, a następnie przekazać do urzędu gminy.
– Rodzice rzadko korzystają z tej możliwości – przyznaje Danuta Parczuk, dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie.
Pieniądze na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników – to forma wypłaty takiego zasiłku. Jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5 – 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rodzic otrzyma obecnie do 455 zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.