Zasiłek szkolny otrzyma uczeń, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu np. z powodu śmierci rodzica. Może otrzymać jednorazowo do 455 zł.
Uczeń w trudnej sytuacji materialnej, która jest skutkiem zdarzenia losowego, może ubiegać się o przyznanie zasiłku szkolnego. Do zdarzeń tych zalicza się m.in. śmierć rodzica, chorobę w rodzinie, włamanie, pożar, zalanie mieszkania czy klęskę żywiołową. Katalog tych zdarzeń jest otwarty i można zaliczyć do niego te sytuacje, które pogarszają stan materialny ucznia. Z uwagi na jego funkcję (doraźnej pomocy w sytuacji losowej) wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia takiego losowego przypadku.
– Wniosek można otrzymać w szkole, tu też rodzic lub uczeń otrzyma pomoc przy jego wypełnieniu – mów Renata Barsznica-Kalinowska, pedagog w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu.