Pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia. Nie ma to wpływu dla skuteczności decyzji pracodawcy, ale powinien on zadbać o udokumentowanie odmowy odbioru przez podwładnego pisma.

Kodeks pracy nie zawiera przepisu określającego, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostaje uznane za złożone pracownikowi. W tym zakresie stosuje się kodeks cywilny. Przewiduje on, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Z punktu widzenia skuteczności wypowiedzenia jako oświadczenia woli nieistotna jest data jego sporządzenia (podpisania) przez pracodawcę ani to, czy i kiedy pracownik zapoznał się z jego treścią. Wystarczające jest, że oświadczenie woli doszło do pracownika w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią wypowiedzenia.

Do rąk pracownika

Jeśli pismo o wypowiedzeniu osoba zatrudniona odbiera osobiście (np. w zakładzie pracy), nie budzi wątpliwości ustalenie momentu doręczenia mu oświadczenia pracodawcy. Pracownik może jednak odmówić odbioru wypowiedzenia. W takiej sytuacji najlepiej, gdy pracodawca przy wręczaniu pisma zapewni sobie obecność świadków (np. innego pracownika), którzy potwierdzą fakt odmowy przyjęcia pisma przez tę osobę. Pracodawca może też sporządzić notatkę na tę okoliczność, którą podpiszą świadkowie. Trzeba podkreślić, że taka odmowa nie ma żadnego wpływu na skuteczność prawną wypowiedzenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 1996 r. (I PKN 41/96, OSNP 1997/15/268), uznając, że odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu.

Przez pocztę

Pracodawca może również wysłać wypowiedzenie pocztą. Powinien jednak zadbać o to, aby nadać przesyłkę za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Jeśli doręczyciel nie zastanie pracownika w domu, doręczenie jest możliwe w sposób pośredni – dorosłemu domownikowi pracownika lub też doręczyciel pozostawia w skrzynce pocztowej awizo. Jak wskazał przy tym Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 r. (I PK 37/05, OSNP 2006/17–18/263), dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. Oznacza to przerzucenie na pracownika ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią przesłanego oświadczenia. Domniemanie to może być jednak obalone przez pracownika, który udowodnieni, że nie miał możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy przed upływem terminu na podjęcie przesyłki poleconej, mimo jej dwukrotnego awizowania. Jeśli natomiast pracownik odmówi przyjęcia przesyłki, doręczyciel umieszcza o tym wzmiankę na przesyłce. Wypowiedzenie jest wówczas złożone z momentem odmowy przyjęcia korespondencji przez pracownika.

Pocztą elektroniczną

Pracodawca może również wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu e-mailem, ale powinien też wysłać oryginał dokumentu pocztą. Jeśli tego nie zrobi, wypowiedzenie będzie naruszało wymóg pisemnej formy wypowiedzenia. Wskazał na to Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2007 r. (II PK 178/06, OSNP 2008/5-6/59), podając, że sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie.

12,3 mln osób jest zatrudnionych na etatach

PRZYKŁAD

Wypowiedzenie skuteczne jest w dniu odmowy przyjęcia pisma

Pracownik w dniu 13 sierpnia 2010 r. będąc w siedzibie pracodawcy odmówił przyjęcia pisma zawierającego wypowiedzenia umowy o pracę. Przełożony sporządził na tę okoliczność notatkę podpisaną przez siebie i obecnego przy tym pracownika działu kadr. Pracodawca – wobec odmowy przyjęcia pisma – w dniu 20 sierpnia 2010 r. wysłał wypowiedzenie pracownikowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Pracownik odebrał przesyłkę 1 września. Skuteczne prawnie złożenie tego wypowiedzenia nastąpiło 13 sierpnia 2010 r., kiedy to pracownik miał realną możliwość zapoznania się z treścią pisma. W tej sytuacji pracodawca nie miał obowiązku wysyłania tego wypowiedzenia pocztą.

Podstawa prawna

Art. 30 par. 3 i 5, art. 264 par. 1 i 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 64, poz. 93 z późn. zm.).