Wysokość stypendium socjalnego wynosi przeciętnie od 100 zł do 600 zł miesięcznie, natomiast stypendium na wyżywienie ok. 70 zł, a stypendium mieszkaniowe od 80 zł do 300 zł miesięcznie.
Student w trudnej sytuacji materialnej ma prawo ubiegać się o świadczenia socjalne. Może wnioskować o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego. Próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego jest ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 351 zł do 602 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
– W roku akademickim 2010/2011 więcej studentów będzie uprawnionych do ubiegania się o świadczenia socjalne na naszej uczelni, bo próg ten wzrósł z 502 zł do 602 zł – mówi Andrzej Charytoniuk z Politechniki Wrocławskiej (PWr).