Student w trudnej sytuacji materialnej ma prawo ubiegać się o świadczenia socjalne. Może wnioskować o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego. Próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego jest ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 351 zł do 602 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

– W roku akademickim 2010/2011 więcej studentów będzie uprawnionych do ubiegania się o świadczenia socjalne na naszej uczelni, bo próg ten wzrósł z 502 zł do 602 zł – mówi Andrzej Charytoniuk z Politechniki Wrocławskiej (PWr).

Do ubiegania się o te pieniądze są uprawnieni studenci uczelni publicznych i niepublicznych. Kwoty świadczeń socjalnych ustala indywidualnie każda uczelnia. Wysokość stypendium socjalnego wynosi przeciętnie od 100 zł do 600 zł miesięcznie, natomiast stypendium na wyżywienie ok. 70 zł, a stypendium mieszkaniowe od 80 zł do 300 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu studenta, zgodnie z zasadą, czym niższy dochód, tym wyższe stypendium. Wysokość pobieranych świadczeń socjalnych wraz ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może przekraczać łącznie 1,5 tys. zł miesięcznie.

Stypendia są przyznawane na semestr lub rok akademicki. Student, który ukończył naukę przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do ich otrzymywania. Wnioski o te świadczenia przyjmowane są przez cały rok akademicki. Trzeba je składać w jednostce wyznaczonej przez uczelnię, np. w dziekanacie.

– W przypadku naszej uczelni do piątego dnia każdego miesiąca – mówi Paweł Doś z Politechniki Śląskiej.

Ale jeśli student złoży wniosek o świadczenie socjalne dopiero w grudniu, to będzie otrzymywać pieniądze od tego miesiąca i nie dostanie zwrotu za październik i listopad.