Wypłata pensji w firmie dokonywana jest z dołu 25. dnia miesiąca. Jednak właściciel ustalił z jednym z pracowników, iż jego wynagrodzenie będzie mu wypłacane do 5. dnia miesiąca z góry.

Wynagrodzenie za pracę jest wzajemnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika (w zamian za świadczenie pracy) wypłacanym co najmniej raz w miesiącu w stałym terminie. Pracodawca ma więc prawo ustalić dogodny dla niego termin jego wypłaty. Musi on być jednak nie tylko stały, ale i z góry ustalony. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia.

W ustalonym terminie

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pracodawca powinien wypłacać je raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli w przyjętym dniu wypłaty wypada dzień wolny od pracy, wówczas wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. Ważne jest, aby w dniu wypłaty wynagrodzenia pracownik miał możliwość dysponowania umówioną kwotą. W przypadku przekazywania pensji na wskazany przez pracownika rachunek bankowy pracodawca musi uwzględnić czas trwania operacji bankowych i złożyć polecenie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. W przeciwnym bowiem przypadku pracownikowi służy roszczenie do pracodawcy o zapłatę ustawowych odsetek od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia może nastąpić do rąk pracownika (np. w kasie zakładu pracy). Miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia muszą być określone konkretnie. Jeżeli wypłata następuje gotówką w kasie pracodawcy, wówczas należy wskazać, gdzie znajduje się kasa, w jakich godzinach jest czynna oraz w jaki dzień miesiąca wypłacane jest wynagrodzenie.