Pół roku po zakończeniu szkoleń finansowanych ze środków unijnych 45 proc. bezrobotnych biorących w nich udział znalazło zatrudnienie, a 14 proc. założyło własną firmę. 81 proc. zatrudnionych uważa, że nie grozi im zwolnienie, a 94 proc. właścicieli firm twierdzi, że działalność będą prowadzili przez najbliższy rok. Tak wynika z opublikowanego Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Przeprowadzone one zostały przez ABR Opinia na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W latach 2004-2006 ponad 1 mln bezrobotnych korzystało ze szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego, a także otrzymywało pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności. Obok długotrwale bezrobotnych wsparciem objęto również: kobiety pozostające długo bez pracy i młodzież.

Osoby biorące udział w badaniu zauważyły jednak, że kursy i szkolenia nie były dostosowane do ich potrzeb i umiejętności. Zdarzało się, że osoby na co dzień pracujące z komputerem były obowiązkowo kierowane na kurs z podstawy jego obsługi. Na takie szkolenie została skierowana m.in. Jadwiga Martys, mimo że świetnie zna środowisko Windows, a także kilka programów graficznych. Uczestniczyła w zajęciach, ponieważ dzięki temu otrzymała unijne wsparcie na założenie firmy projektującej ubrania.

- W tym czasie jednak wolałabym zdobywać nowych klientów czy poznawać specjalistyczne programy do projektowania - tłumaczy.

Ponadto bardzo często zdarzało się, że liczba uczestników szkolenia przewyższała liczbę komputerów. W efekcie zajęcia, które miały być praktyczne, zamieniały się na teoretyczne. Z kolei uczestnicy kursów językowych woleliby, aby trwały one dłużej, a lekcje były ukierunkowane na poznawanie słownictwa związanego z poszukiwaniem pracy lub z konkretnymi zawodami.

Natomiast pomoc psychologiczna dla długotrwale bezrobotnych była przyznawana wyłącznie na podstawie ich własnych deklaracji i w efekcie w niewielkim stopniu korespondowała z ich faktycznymi potrzebami. Zdaniem respondentów o tym, kto i jakim wsparciem powinien być objęty, powinni decydować psycholodzy lub doradcy zawodowi.

W latach 2004-2006 na walkę z bezrobociem z EFS przeznaczono 1,9 mld euro. Z danych MRR wynika, że do listopada 2007 r. wykorzystano 66,4 proc. tej kwoty, a na konta projektodawców wypłynęło 139,6 mln zł.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl