•  Rehabilitacja niepełnosprawnych. Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Określa ono rodzaje wydatków z tego funduszu, w tym m.in. warunki i zakres jego wykorzystania, formy udzielania pomocy indywidualnej oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków. Przesądza też o warunkach tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym o składzie i zakresie działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy.
    Więcej www.mpips.gov.pl
  •  zapŁodnienie in vitro. Minister zdrowia Ewa Kopacz uważa, że aby wydawać publiczne pieniądze na zapłodnienie in vitro, potrzebne jest w Polsce prawo regulujące tę kwestię. Minister nie deklaruje, czy in vitro będzie mogło być refundowane. - Polski parlament nie ratyfikował Europejskiej Konwencji Genetycznej a w związku z tym nie ma prawa, które regulowałoby obecnie wydawanie publicznych pieniędzy - argumentuje Ewa Kopacz. Według niej, około miliona polskich małżeństw ma problem z niepłodnością.
  •  WpŁaty ZUS do OFE. ZUS przekazał w grudniu do OFE 928,469 mln zł w gotówce, a razem z obligacjami - 938,41 mln zł. Od początku roku ZUS przekazał na konta w funduszach łącznie 17.718,89 mln zł. Przelewy w gotówce wyniosły 16.280,68 mln zł. Zgodnie z ustawą o przejęciu przez Skarb Państwa zadłużenia ZUS wobec OFE, środki z tytułu zaległych składek są przekazywane do funduszy emerytalnych w formie obligacji.
    Więcej www.zus.pl
  •  BezpŁatne szkolenie dla pŁatników. Oddział Wojewódzki ZUS w Gdańsku organizuje 4 stycznia szkolenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz dla biur rachunkowych. Osoby te, do czasu ustalenia prawa do emerytury, będą od 1 stycznia 2008 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Powinny wyrejestrować się z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Natomiast w ciągu siedmiu dni od dnia obowiązywania nowych zasad muszą dokonać zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń.
    Więcej www.zus.pl