nowe prawo - Od 1 stycznia 2008 r. pracodawcy, niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli ubiegać się o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby uzyskać zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych, renciści prowadzący firmę oraz niepełnosprawni rolnicy muszą złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o refundację oraz informacje m.in. o wysokości zapłaconych składek i stopniu niepełnosprawności pracownika, przedsiębiorcy lub rolnika. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754), które jutro wchodzi w życie.

- Procedury przyznawania pomocy powinny być jak najmniej skomplikowane, tak aby nie zniechęcały do zatrudnienia niepełnosprawnych - mówi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Pracodawcy oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy będą mogli składać informacje i część I wniosku do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika składają takie dokumenty do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał. Część II wniosku zainteresowani złożą tylko wtedy, gdy wniosek składają po raz pierwszy lub gdy dane w nim zawarte uległy zmianie.

Po otrzymaniu informacji i wniosku PFRON sprawdzi je pod względem rachunkowym i formalnym oraz ustali, czy wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, przekraczających kwotę 100 zł. Następnie obliczy kwotę przysługującej refundacji składek oraz przekaże ją na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Jeżeli refundacja zostanie wypłacona beneficjentowi w wysokości wyższej od należnej, będzie musiał on poinformować o tym Fundusz oraz zwrócić nienależną kwotę w ciągu 14 dni od jej ujawnienia. Z kolei w sytuacji gdy wypłacony zwrot będzie niższy od należnego, wnioskodawca może o tym poinformować PFRON do 30 września roku następującego po tym, w którym przypadał okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie także rozporządzenia w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1755) oraz udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz.U. nr 240, poz. 1756). Zgodnie z pierwszym z wymienionych dokumentów od 1 stycznia 2008 r. PFRON będzie ustalał, czy pracodawcy wnioskujący o dopłatę do pensji niepełnosprawnych pracowników nie zalegają z zapłatą zobowiązań wobec Funduszu na kwotę przekraczającą 100 zł. Następnie ustali kwotę przysługującego dofinansowania i przekaże ją na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zgodnie z drugim rozporządzeniem refundacja składek z PFRON na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców będzie udzielana jako pomoc de minimis. Oznacza to, że nie zostanie ona wypłacona, jeżeli wartość tego wsparcia brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym i poprzedzających go dwóch latach przekroczyłaby maksymalne kwoty pomocy (200 tys. euro, a dla działalności w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro).

350 tys. osób skorzysta z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przez PFRON

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl