Rząd zaczyna realizować zapowiedź, że we wrześniu przedstawi projekty ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego reformującego system lecznictwa. Część projektów już trafiła do konsultacji społecznych. Szczegóły innych będą przedstawione dzisiaj na Europejskim Forum Gospodarczym w Krynicy. „DGP” ustalił, jakie zmiany czekają firmy farmaceutyczne, szpitale i pacjentów.

Firmy farmaceutyczne

Projekt ustawy refundacyjnej – czeka na przekazanie do konsultacji

● wprowadza tzw. ceny urzędowe na leki, w efekcie czego ten sam produkt będzie kosztować w każdej aptece tyle samo,

● zakazuje promocji pod hasłem „leki za złotówkę” – za stosowanie tych praktyk apteka zostanie ukarana karą finansową,

● firmy farmaceutyczne, które zaniżą szacunki dotyczące tego, ilu pacjentów kupi ich lek refundowany przez NFZ, z własnych pieniędzy dopłacą do jego ceny pozostałym. Do tej pory firmy, starając się o refundację, podawały przypuszczalną liczbę chorych do leczenia danym lekiem i szacunkowe roczne koszty refundacji. Najczęściej po kilku miesiącach okazywało się, że z leku korzysta znacznie więcej pacjentów. A NFZ musi refundować wszystko. Teraz, jeśli koncern zapowie, że sprzed lek za 5 mln rocznie, a okaże się, że sprzedała dwa razy więcej, to NFZ zapłaci 5 mln zł.

Projekt ustawy – Prawo farmaceutyczne – przekazany na Radę Ministrów

● wprowadza pojęcie „niekomercyjnych badań klinicznych”. Ich sponsorem będą mogły być m.in. uczelnia wyższa i zakład opieki zdrowotnej. Uzyskane dane nie będą mogły być jednak wykorzystywane w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do sprzedaży danego leku.

Projekt ustawy o badaniach klinicznych – przekazany do konsultacji

● równolegle lekarz badacz (czyli prowadzący badanie na zlecenie firmy farmaceutycznej) będzie mógł prowadzić sześć badań klinicznych. Zdecydowanie zostanie ograniczona zarówno liczba prowadzonych badań (rekordzista w jednym czasie zajmował się 64 badaniami), jak i zarobki badaczy,

● firma farmaceutyczna sponsorująca badania podpisze jedną, taką samą umowę ze szpitalem i lekarzem badaczem. Obecnie szpital i badacz zawierają odrębne umowy. Zyskać mają placówki ochrony zdrowia – zwiększą się ich dochody z prowadzonych na ich terenie badań,

● w formularzu zgody na uczestnictwo pacjenta w badaniu będzie wyraźnie napisane, że jest to eksperyment medyczny. Obecnie część chorych nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożeń.

Lekarze

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – przekazana do konsultacji

● likwidacja stażu podyplomowego. Młody lekarz, zamiast stażu po zakończeniu studiów, praktyczną naukę zawodu odbędzie na ostatnim roku nauki. Dzięki temu skróci się o rok czas, w którym uzyska pełne prawo wykonywania zawodu,

● likwidacja lekarskiego egzaminu państwowego (LEP). Egzaminy końcowe odbędą się jeszcze na studiach,

● skrócenie czasu uzyskiwania specjalizacji. Tytuł specjalisty, zamiast w 7 – 8 lat, lekarz uzyska w 5 lat. Skróci się czas trwania specjalizacji podstawowej i szczegółowej.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zaakceptowane przez rząd

● wprowadzenie certyfikatów umiejętności. Dzięki nim lekarz, który nie ma prawa wykonywać konkretnych badań (np. usg), bo program nauki jego specjalizacji tego nie przewidywał, będzie mógł je udzielać pacjentom. Odbędzie szkolenie, zda egzamin i uzyska certyfikat, który to potwierdzi.

Pacjent

Projekt ustawy o prawach pacjenta – przekazany do konsultacji

● skrócenie do 7 miesięcy okresu uzyskania odszkodowania przez ofiary błędów medycznych w szpitalach. Ci, którzy skorzystają z tej ścieżki i zgodzą się na zaproponowane im odszkodowanie, nie będą mogli dochodzić praw przed sądem.

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym – na etapie założeń

● za wykupienie dodatkowej polisy ulga podatkowa. Resort zdrowia szacuje roczny koszt dla budżetu na 150 mln zł.

Szpitale samorządowe

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia – na etapie założeń

● uzależnienie wartości kontraktów z NFZ od standardów udzielanych świadczeń. Mają skorzystać szpitale, które już teraz oferują wysoką jakość usług. W zamian NFZ podniesie im limity, które określają liczbę świadczeń, które mogą wykonać w ciągu roku.

Ustawa o działalności leczniczej – projekt czeka na przekazanie do konsultacji

● umożliwienie szybszego przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Ma to zachęcić kolejne samorządy do zmiany formy prawnej obecnych SP ZOZ.

Ustawa o szpitalach klinicznych – na etapie założeń

● rozdzielenie funkcji dydaktycznej i usługowej prowadzonej przez kliniki. W tym celu ordynator nie będzie mógł jednocześnie pełnić funkcji kierownika kliniki.