Tylko w wybranych zakładach powstają rady pracowników
Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający co najmniej 50 pracowników są objęci przepisami ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. To oznacza, że spełniając te kryterium, automatycznie mają obowiązek tworzenia rad pracowniczych. Przepisów ustawy w zakresie wyboru rady i ochrony jej członków nie stosuje się m.in. do państwowych instytucji filmowych, przedsiębiorstw państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi.
Liczbę pracowników, która pozwala określić, czy ustawa ma, czy też nie ma zastosowania, ustalamy na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Do jej określenia zaliczamy wszystkie osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, w tym pracowników młodocianych, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę czy wymiar czasu pracy. Wliczamy również osoby zatrudnione w ramach pozaumownego stosunku pracy, czyli mianowania, powołania, wyboru. Pracodawca ma obowiązek monitorowania stanu zatrudnienia pod kątem przekroczenia ustawowego progu 50 pracowników. Jeśli to nastąpi, pracodawca niezwłocznie winien podać tę informację do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy. Uzyskanie przez pracowników informacji o stanie zatrudnienia uzasadniającego wybór rady pracowników pozwoli im skorzystać ze swojego prawa i zainicjować proces wyboru rady pracowników. Niewypełnienie przez pracodawcę powyższego obowiązku informacyjnego stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.
Paulina Łabęcka,
aplikant radcowski, kancelaria prawna Baker & McKenzie
not. AR