Korzystający z pomocy wolontariusza musi pokrywać mu koszty podróży służbowych i wypłacać diety tak samo jak pracownikom. Wynika to z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusza trzeba poinformować o jego prawach, zwrócić koszty podróży i inne wydatki związane z niesieniem pomocy. Ważne, aby w delegacji znalazła się data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia czynności służbowych. Tak jak w wypadku pracownika, zwrot kosztów dla wolontariusza jest nieopodatkowany. Wolontariusz może zrezygnować z pokrycia mu przez korzystającego kosztów podróży służbowych i diet (w całości lub części), ale wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 45 ust. 4 ustawy). Korzystający musi pokrywać, na takich zasadach jak w wypadku pracowników, koszty podróży służbowych i diet. Nie musi natomiast wypłacać ryczałtu samochodowego związanego z codzienną działalnością wolontariusza, której nie można traktować jako delegacji służbowej.

MACIEJ CHAKOWSKI, PRZEMYSŁAW CISZEK

prawnicy i wspólnikami w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 45 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).