W sprawach, w których pracownik jest powodem, ustawodawca wprowadził zasadę, iż pracownik zwolniony jest od kosztów sądowych. Zasada ta doznaje jednak ograniczenia w toku postępowania rozpoznawczego, ponieważ w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tysięcy złotych, tak pozwany, jak i powód muszą uiszczać opłaty stosunkowe w wysokości 5 proc. od wszystkich pism podlegających opłacie. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 tys. zł, pozew wnoszony przez pracownika jest wolny od opłaty. W tego typu sprawach tak pracownik, jak i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od czterech rodzajów pism procesowych: apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Opłata ta jest opłatą stałą i wynosi 30 złotych niezależnie od wartości przedmiotu sporu.
RAFAŁ KRAWCZYK
sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie
PODSTAWA PRAWNA
Art. 35 par.1 i art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).