Tak

Za miesiąc, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby i w raporcie ZUS RSA wykazane zostało świadczenie/przerwa z kodem 331, należy sporządzić imienny raport korygujący ZUS RSA, w którym należy wykazać prawidłowy kod świadczenia/przerwy 314.

Za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku gdy pracodawca wypłacił wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a następnie w wyniku postępowania stwierdzono, że niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy, to wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres choroby należy zaklasyfikować jako zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku gdy należny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego jest wyższy od wypłaconego wynagrodzenia, to za miesiąc, w którym wypłacono wyrównanie zasiłku w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA (z kodem 318) należy wykazać kwotę wypłaconego wyrównania oraz pozostałe dane (okres niezdolności do pracy, liczbę dni zasiłkowych) jak w raporcie RSA z kodem 331.

Zmiana kwalifikacji wypłaconego wynagrodzenia na zasiłek powoduje również konieczność złożenia korekty raportu ZUS RCA, gdyż wynagrodzenie za czas choroby stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a zasiłek nie. Tym samym płatnik powinien złożyć korektę raportu ZUS RCA i wykazać składkę na ubezpieczenie zdrowotne od prawidłowej podstawy wymiaru. Płatnik składek jest również zobowiązany do złożenia korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

■  Art. 92 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).