Nie

Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Osoba uzyskująca przychody wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od przychodu z umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko wówczas, gdy umowa taka zostanie zawarta z własnym pracodawcą lub będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Wówczas przychód uzyskiwany z tej umowy jest w zakresie opłacania składek traktowany jako przychód ze stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).