Składki na FP nie są opłacane za ubezpieczonych, którzy ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku mężczyzn). Taka regulacja dotyczy wszystkich osób, za które wcześniej istniał obowiązek opłacania składek. Ma więc zastosowanie zarówno do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i zleceniobiorców, czy też osób prowadzących działalność gospodarczą.
Firma zatrudnia kilkanaście osób. Obecnie przyjęła pracowników, wcześniej zarejestrowanych w urzędzie pracy. Za osoby, które ukończyły 50 lat (poprzednio bezrobotne), nie będzie płacić na FP.
Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) powstaje, gdy ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i jego podstawa wymiaru na te ubezpieczenia w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi:

Płatnicy oprócz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zobowiązani są także do dokonywania wpłat na Fundusz Pracy.

● co najmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 1317 zł),
● 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w I roku pracy (1053,60 zł),
● 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (658,50 zł) za osoby wykonujące pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
Składka na FP wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy jej naliczaniu nie stosuje się ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP za osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat, w trakcie miesiąca kalendarzowego przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po ukończeniu tego wieku. Jeżeli więc mężczyzna ukończył 60 lat np. 5 września, to począwszy od składek należnych za okres od 1 października, płatnik nie będzie miał obowiązku opłacania za niego składek na fundusz. Należy zaznaczyć, iż w przypadku osób, które 55 lub 60 lat kończą 1 dnia danego miesiąca, np. 1 października, zwolnienie z obowiązku opłacania składek przysługuje już od tego miesiąca, czyli od przychodów wypłaconych w październiku, gdyż z pierwszym dniem danego miesiąca (w dniu urodzin) osoba ta kończy 55 lub 60 lat.
Kolejne zwolnienie dotyczy wyłącznie składek opłacanych za pracowników, którzy ukończyli 50 lat i wcześniej byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne – przez co najmniej 30 dni. Jest ono okresowe, obowiązuje 12 miesięcy i jest liczone od pierwszego dnia następnego miesiąca po zatrudnieniu.