Od czerwca ubiegłego roku w ramach świadczeń z pomocy społecznej przysługuje wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki. O jego przyznaniu decyduje sąd, a jest ono finansowane albo z dochodów osoby znajdującej się pod opieką, albo z budżetu. W tym ostatnim przypadku opiekun dostaje pieniądze z ośrodka pomocy społecznej. Jak sprawdziliśmy, takie świadczenia uzyskali już m.in. opiekunowie w Turku, Olsztynie, Grudziądzu, Koninie.

– Wypłacamy wynagrodzenia dwóm osobom. Jedna z nich jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w domu pomocy społecznej – mówi Jadwiga Frasunkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Dodaje, że sąd w postanowieniu uzasadnił przyznanie świadczenia tym, że osoba ta sprawuje opiekę w stopniu wykraczającym poza obowiązki służbowe.

– Takich świadczeń nie ma dużo, ponieważ, aby je otrzymać, trzeba spełniać ściśle określone warunki – tłumaczy Joanna Wojtanka z MOPS w Olsztynie.

Ilona Krzysztyniak, kierownik działu świadczeń pomocy społecznej MOPR w Grudziądzu, dodaje, że część osób może nie wiedzieć, że ma prawo do specjalnego świadczenia.

Aby mieć przyznane wynagrodzenie, opiekun powinien najpierw z wnioskiem w tej sprawie wystąpić do sądu. To on, rozpatrując sprawę, podejmie decyzję o jego przyznaniu i wysokości. Wynagrodzenie nie będzie jednak przyznane, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny, gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub gdy czyni zadość zasadom współżycia społecznego, tzn. że opiekun jest członkiem rodziny osoby wymagającej opieki.

– Mimo że świadczenie to nie jest zależne od kryterium dochodowego oraz innych warunków określonych w przepisach o pomocy społecznej, musimy u takiej osoby przeprowadzić wywiad środowiskowy – mówi Jadwiga Frasunkiewcz.

Taki wymóg jest też związany z tym, że świadczenie z pomocy społecznej jest przyznawane na mocy decyzji, a ta musi być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu. Obecnie taki wywiad nie jest wymagany tylko przy przyznaniu biletu kredytowanego oraz świadczeń dla cudzoziemców. Dołączenie do tej grupy również wynagrodzenia przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 10 proc. przeciętnej miesięcznej płacy za okres poprzedzający dzień jego przyznania. W tej chwili jest to kwota 341 zł miesięcznie. Może też być przyznane jednorazowo w dniu ustania opieki lub w momencie zwolnienia opiekuna z tego obowiązku.