Prywatne przedsiębiorstwo ma problemy z terminowym opłacaniem składek do ZUS, bo jego kontrahenci opóźniają się z przekazywaniem należności za wykonane zlecenia.

Właściciel firmy w ostatnich dwóch latach kilka razy korzystał z pomocy de minimis o wartości 100 tys. euro. Mimo to będzie mógł otrzymać pomoc w spłacie zaległych składek.

W Polsce publiczna pomoc firmom może przybierać różne formy. ZUS może np. rozkładać na raty, odraczać termin lub umarzyć należności z tytułu nieopłaconych składek. Jak wyjaśnia Agata Wiśniewska, dyrektor departamentu realizacji dochodów centrali ZUS w takich przypadkach zakład zawsze sprawdza, czy udzielenie płatnikowi ulgi będzie stanowiło pomoc publiczną. Obowiązkiem ZUS jest sprawdzenie, czy pomoc ta spełnia warunki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli wsparcie spełnia przesłanki określone w tym przepisie, konieczne jest ustalenie, czy udzielenie ulgi lub umorzenie będzie możliwe w ramach pomocy de minimis oraz czy przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. UE C 244 z 1 października 2004 r.).

– Udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis nie jest możliwe, jeżeli wartość wcześniej udzielonej pomocy przekracza równowartość 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych – mówi Agata Wiśniewska.

Jeśli okaże się, że firma otrzymała wsparcie przekraczające tę kwotę, wypłacenie pomocy de minimis będzie dopuszczalne dopiero wtedy, gdy Komisja Europejska wyrazi na to zgodę. Aby uzyskać taką zgodę, przedsiębiorca musi m.in. wskazać, że ubiega się o udzielenie ulgi lub umorzenie w ramach pomocy indywidualnej na restrukturyzację, oraz przedstawić plan restrukturyzacyjny. ZUS wydaje opinię do planu, która umożliwia przedsiębiorcy ubieganie się o notyfikację planowanej pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

– W takim przypadku udzielenie ulgi lub umorzenie należności może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody KE – wyjaśnia Agata Wiśniewska.

Jak zauważa Arkadiusz Mirosław, radca prawny z Lublina, taka procedura jest zrozumiała, bowiem rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie należności publicznoprawnych stanowi szczególną formę kredytowania przedsiębiorcy. Na przykład opłata prolongacyjna naliczana przy rozłożeniu na raty należności z tytułu składek będzie zwykle niższa od odsetek, które musiałby uiścić przedsiębiorca korzystający z kredytu bankowego.